Afbeelding van het verbouwen van een groot gebouw met op de voorgrond een kraan.

Certificeringen

Citadel Aannemingsbedrijf B.V. hecht veel waarde aan veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, kwaliteit en het milieu.

Om deze te waarborgen maken we gebruik van onafhankelijke certificeringsbureaus om onze werkzaamheden te toetsen.

Download hier onze certificaten:

Logo ISO 9001 certificering door Bureau Veritas

Logo ISO 9001 certificering door Bureau Veritas

Logo ISO 9001 certificering door Bureau Veritas

Mileubarometer

Citadel Aannemingsbedrijf B.V. houd al jaren de milieubarometer bij. Meten is tenslotte weten. Met de Milieubarometer berekenen wij jaarlijks onze CO2 voetafdruk. De grafieken van de Milieubarometer bieden een handvat voor het beoordelen van het belang van milieuaspecten van de bedrijfsvoering. De milieubarometer berekent indicatoren die de milieupestatie van ons bedrijf beschrijven, zoals bijvoorbeeld afvalsscheidingspercentage of de CO2-uitstoot per zakelijke kilometer.

Wij delen deze cijfers via de website van Milieubarometer.
U kunt deze bekijken via deze link
Beleidsverklaring Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu

Hiermede verklaart de directie van Citadel Aannemingsbedrijf B.V. de zorg voor goede arbeidsomstandigheden en het milieu als geïntegreerd onderdeel van haar totale ondernemingsbeleid te zien. Alleen dan kunnen arbeidsomstandigheden en het milieu worden verbeterd.

Dit houdt in dat het beleid op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu structureel en continu gericht is op een zo groot mogelijke veiligheid ter voorkoming van persoonlijk letsel, een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid, het zoveel mogelijk terugdringen van ziekteverzuim, het bevorderen van het welzijn van de individuele werknemer en het voorkomen van materiële en milieuschade.

Binnen het ondernemingsbeleid is milieuzorg een structureel onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Citadel Aannemingsbedrijf B.V. zorgt ervoor dat milieu wet- en regelgeving en andere eisen worden nageleefd. Werkzaamheden zullen zodanig worden uitgevoerd dat er zo weinig mogelijk hinder is voor de omgeving en het milieu.

Citadel Aannemingsbedrijf B.V. wil zo efficiënt mogelijk omgaan met fossiele brandstoffen om zodoende de uitstoot van CO2 zo laag mogelijk te houden. Hiervoor worden de energie- en emissiestromen in kaart gebracht middels de Milieubarometer en worden maatregelen en besparingen gepland en uitgevoerd waardoor wij binnen 3 jaar een milieuwinst bereiken.

De CO2 prestatieladder is gepubliceerd via de website van Milieubarometer via de link:
https://www.milieubarometer.nl/CO2-footprints/co2-footprint/citadel-aannemingsbedrijf-bv-citadel-aannemingsbedrijf-bv-2023-jaar/

Uitvoering van dit beleid heeft met inachtneming van de continuïteit van ons bedrijf hoge prioriteit en is van toepassing op eigen werknemers als ook op onder onze verantwoordelijkheid vallende van derden en in het algemeen.

Wij houden de volgende uitgangspunten aan:
• De directie als werkgever is eindverantwoordelijk voor de Arbo / milieuzorg, de leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid.
• Iedere werknemer is verantwoordelijk voor het binnen zijn / haar mogelijkheden veilig uitvoeren van zijn haar werkzaamheden. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen nemen is voorlichting, onderricht en overleg een belangrijk onderdeel van uitvoering van het beleid.
• Alleen door samenwerking tussen werkgever en werknemers kan het beleid tot resultaten leiden.
• Het gevoerde Arbo / milieubeleid zal regelmatig op effectiviteit worden getoetst en zonodig worden bijgesteld.
• Citadel Aannemingsbedrijf B.V. zet klantbehoeften, -wensen en -eisen centraal;
• Citadel Aannemingsbedrijf B.V. streeft naar continue uitwisseling van informatie naar klanten;
• Citadel Aannemingsbedrijf B.V. streeft naar het behouden van betrokken en gemotiveerde klanten;
• Citadel Aannemingsbedrijf B.V. wil voldoen aan de gestelde kwaliteits-, arbo-, milieu- en wettelijke eisen;
• Citadel Aannemingsbedrijf B.V. stelt voldoende middelen en personeel beschikbaar, om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen;
• Citadel Aannemingsbedrijf B.V. streeft naar voortdurende verbetering van de doeltreffendheid van het kwaliteits- en milieumanagementsysteem;
• Citadel Aannemingsbedrijf B.V. wil steeds pro-actief zijn bij oplossingen voor efficiëntie en milieuverbetering;
• Citadel Aannemingsbedrijf B.V. streeft naar voortdurende uitwisseling van informatie binnen het bedrijf;
• Citadel Aannemingsbedrijf streeft naar het behouden van betrokken en gemotiveerde medewerkers.
• Deze verklaring wordt uiterlijk na drie jaar herzien of herbevestigd.

Met als basis ISO 9001:2015 richten de activiteiten van Citadel Aannemingsbedrijf B.V. zich op het voortdurend verbeteren van factoren die het mogelijk maken te voldoen aan de overeengekomen eisen, behoeften en verwachtingen van relevante stakeholders. Vanuit het besef dat medewerkers het menselijk kapitaal van Citadel Aannemingsbedrijf B.V. vormen is het arbobeleid gericht op een zo groot mogelijke veilgheid, en zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid en het bevorderen van welzijn van medewerkers. Vanuit haar maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, is het milieubeleid van Citadel Aannemingsbedrijf B.V. gericht op het voordurend en zo mogelijk meetbaar verbeteren van de prestatie op milieugebied. Daarbij stelt Citadel Aannemingsbedrijf B.V. zich ten doel de milieubelasting als gevolg van haar bedrijfsvoering steeds verder terug te brengen.

Deze beleidsverklaring is voor externe belanghebbenden op aanvraag beschikbaar.

Rotterdam, 04 januari 2024

Dhr J. van Lint - Directeur
Citadel aannemingsbedrijf B.V.