Afbeelding van het verbouwen van een groot gebouw met op de voorgrond een kraan.

Mileubarometer

Citadel Aannemingsbedrijf B.V. houd al jaren de milieubarometer bij. Meten is tenslotte weten. Met de Milieubarometer berekenen wij jaarlijks onze CO2 voetafdruk. De grafieken van de Milieubarometer bieden een handvat voor het beoordelen van het belang van milieuaspecten van de bedrijfsvoering. De milieubarometer berekent indicatoren die de milieupestatie van ons bedrijf beschrijven, zoals bijvoorbeeld afvalsscheidingspercentage of de CO2-uitstoot per zakelijke kilometer.

Wij delen deze cijfers via de website van Milieubarometer.
U kunt deze bekijken via deze link

Beleidsverklaring Veiligheid, gezondheid en milieu

Hiermede verklaart de directie van Citadel Aannemingsbedrijf B.V. de zorg voor goede arbeidsomstandigheden en het milieu als geïntegreerd onderdeel van haar totale ondernemingsbeleid te zien. Alleen dan kunnen arbeidsomstandigheden en het milieu worden verbeterd.

Dit houdt in dat het beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu structureel en continu gericht is op een zo groot mogelijke veiligheid ter voorkoming van persoonlijk letsel, een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid, het zoveel mogelijk terugdringen van ziekteverzuim, het bevorderen van het welzijn van de individuele werknemer en het voorkomen van materiële en milieuschade.

Binnen het ondernemingsbeleid is milieuzorg een structureel onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Citadel Aannemingsbedrijf B.V. zorgt ervoor dat milieu wet- en regelgeving en andere eisen worden nageleefd. Werkzaamheden zullen zodanig worden uitgevoerd dat er zo weinig mogelijk hinder is voor de omgeving en het milieu.

Citadel Aannemingsbedrijf B.V. wil zo efficiënt mogelijk omgaan met fossiele brandstoffen om zodoende de uitstoot van CO2 zo laag mogelijk te houden. Hiervoor worden de energie- en emissiestromen in kaart gebracht middels de Milieubarometer en worden maatregelen en besparingen gepland en uitgevoerd waardoor wij binnen 3 jaar een milieuwinst bereiken.

De CO2 prestatieladder is gepubliceerd via de website van Milieubarometer via de link: https://www.milieubarometer.nl/CO2-footprints/co2-footprint/citadel-aannemingsbedrijf-bv-citadel-aannemingsbedrijf-bv-2022-jaar/ Het milieubeleid van Citadel Aannemingsbedrijf B.V. is gepubliceerd op ons website www.citadelbouw.nl/mileubeleid

Uitvoering van dit beleid heeft met inachtneming van de continuïteit van ons bedrijf hoge prioriteit en is van toepassing op eigen werknemers als ook op onder onze verantwoordelijkheid vallende van derden en in het algemeen.

Wij houden de volgende uitgangspunten aan:
• De directie als werkgever is eindverantwoordelijk voor de Arbo / milieuzorg, de leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid.
• Iedere werknemer is verantwoordelijk voor het binnen zijn / haar mogelijkheden veilig uitvoeren van zijn haar werkzaamheden. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen nemen is voorlichting, onderricht en overleg een belangrijk onderdeel van uitvoering van het beleid.
• Alleen door samenwerking tussen werkgever en werknemers kan het beleid tot resultaten leiden.
• Het gevoerde Arbo / milieubeleid zal regelmatig op effectiviteit worden getoetst en zonodig worden bijgesteld.
• Deze verklaring wordt uiterlijk na drie jaar herzien of herbevestigd.

Rotterdam, 20 december 2022

Dhr. Jan van Lint - Directeur
Citadel aannemingsbedrijf B.V.